Family Education Program

Mga Tuntunin at Kundisyon

Maraming salamat sa inyong interes sa Children’s Home Society of California (CHS). Ang isa sa aming apat na layunin ay ang makapagbigay ng mahalagang mapagkukunan sa edukasyon para sa mga magulang, tagabigay ng pangangalaga sa mga bata, mga guro, mga propesyunal na tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan, manggagawang panlipunan, at iba pang mga responsable para sa pangangalaga at pag-unlad ng mga bata. Ipinamamahagi namin ang aming mga materyales nang libre sa buong California at sa buong bansa.

Naglaan kami ng matinding pagsisikap at mga kagamitan sa pagsasaliksik, paglikha, at pagmementina para sa aming mga mahahalagang kasangkapan, Dahil dito, nilagyan ng karapatang-kopya ng CHS ang lahat ng aming mga materyales upang maprotektahan laban sa mga hindi pinayagang hango, pagkopya, pamamahagi, at reproduksiyon. Sa pag-print ng aming mga materyales, tinatanggap ninyo na nauunawaan niyo na ito ay pinoprotektahan ng karapatang-kopya at ng iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian. Ang impormasyon na natanggap sa pamamagitan ng website na ito ay maaring i-print para sa inyong personal, hindi pang-komersyal na paggamit lamang. Hindi ninyo maaring kopyahin, o ipadala ang mga materyales, nang buo o bahagi, sa anumang paraan.

Kung ibig ninyong ibahagi ang aming mga kagamitan, mangyaring idirekta ang mga tao sa aming website. Salamat!

Sign up for CHS updates
Areas of Interest
[close]

Children’s Home Society of California’s Privacy Policy and Terms of Service have changed. Click here to learn more.